پنجشنبه پانزدهم دی 1390

سئوالات مفهومی کلاس سوم ابتدایی

سئوالات مفهومی سوم ابتدایی

تدوین: معاون آموزشی دبستان شهید کرامت اله صادقی ۲ شیراز

 ریاضی

1- بزرگ ترین و کوچک ترین عدد سه رقمی را که با رقم های "7 ،0،5"می توان نوشت،بنویسید.

2- یک عدد سه رقمی بنویسید که یکان و صدگان آن بزرگ ترین عدد زوج یک رقمی باشد،این عددرا با حروف بنویسید.

3- یک مکعب مستطیل ممکن است با کدام دسته از شکل های زیر درست شود؟

6مربع 4مستطیل و 2 مربع 4مستطیل 4 مربع

4-جرم یک هندوانه 3750گرم است .جرم یک خربزه نیم کیلو از هندوانه کم تر است . جرم خربزه چند گرم است؟


 

5- 32دانش آموز در 4 دسته ی مساوی به کار گروهی مشغول شدند. در هر گروه چند دانش آموز قرار می گیرد؟

6- شکل های بکشید که ضلع های هم اندازه داشته باشد.(2مورد)

7- سیب ها را به دو شکل دسته بندی کنید و ضرب مربوط به هر دسته بندی را بنویسید.

٨- برای تساوی زیر یک محور بکشید.

6×3 =3×6


  علوم

-محمد برای اتفاقی که افتاده،دلیلی پیدا کرده است .اما درستی آن را نمی داند ،این کدام مرحله از کار دانشمندان است؟

2-فاطمه علت فاسد شدن شیری راکه می خواست بخورد ،فهمید. حالا او باید برای ثابت کردن درستی فکرش چه باید بکند؟

3-چرا چلچله ها تمام سال را در یک محل نمی ماند؟

4-اسب مهره دار است چون،.............


 

5-جرم یک قطعه یخ کاملا"ذوب شده ،چه تغییری می کند؟

6-چرا شیر در حال جوشیدن از ظرف بیرون می ریزد؟

7-در ساختن آب گرمکن خورشیدی،چرا صفحه ی فلزی سیاه انتخاب می کنیم ؟

8-برای افزایش سرعت چرخش چرخ آبی چه باید کرد؟

9-دو بادکنک پر از باد هم اندازه داریما یک بادکنک را در کلاس شماره 1و بادکنک دیگر را در کلاس شماره 2 رها کردیم .پس از یک ساعت بادکنکها به شکل زیر در آمد،دمای کدام کلاس گرم تر است؟

10-وقتی آب را به بخار تبدیل می کنید و با کمک آن یک پره را می چرخانید چه تبدیل انرژی انجام می شود؟

بخوانیم 

1-فعل جمله ی زیرچه زمانی را نشان می دهد؟

"در قسمتی از کانون بچه ها سفال گری می کردند."

2-کدام ترکیب با بقیه ی فرق دارد؟

دشت های سرسبز کوه های بلند دریاچه ی قم آفتاب روشن

3-املای کدام کلمه صحیح است؟

گرسنه گی تشگنی مردانگی خسته گی


 

4-در جمله برای جلوگیری از تکرار اسم "رضا" کدام کلمه جانشین اسم رضا می شوند؟

من تو او ما

5-منظور از "شان" در وسایلشان چیست؟

شما آن ها ما او

6-در پایان جمله ی"کاش دوستی داشتیم که با او بازی می کردم." کدام نشانه قرار می گیرد؟

(!) (.) (؟) (.....)

7-"می آیی با هم بازی کنیم" چه نوع جمله ای است؟

خبری امری پرسشی عاطفی

8-به جای کلمه ی "مایه ی" در این جمله کدام کلمه به کار می رود؟

"این گونه دانش آموزان،دهقانان و معلمان فداکارمایه ی افتخار ما هستند."

موجب باعث سبب همه ی موارد

9- در کدام گزینه "ان علامت جمع است ؟

ناگهان دستان باران خیابان

10- فاعل این فعل چه کسی است ؟ "بنشیند"

او شما آن ها تو

11-مفرد کلمه ی "اعمال" کدام گزینه است ؟

کپسول اکسیژن کلاس درس کفش کوه لباس گرم

نوشته شده توسط علی در 21:39 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و یکم آذر 1390

معرفی دانش اموزان برتر در اموزش قران کلاس سوم


نفرات برتر اجرای طرح آموزش ۳۳ جلسه ای قران مجید پایه سوم دبستان شهید کرامت اله صادقی دو شیراز از سوی  آموزگار مربوطه سرکار خانم مباشری به این شرح اعلام شد

۱- سید ابوالفضل حسینی

۲- متین طیوری

۳- محمد علی شایانی

۴- محمد اسماعیلی خرامه

۵- حسین ولا

نوشته شده توسط علی در 14:51 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه پنجم خرداد 1390

بنویسیم سوم دبستان کرامت اله صادقی 2

سال جهاد اقتصادی گرامی باد                 باسمه تعالی                                         امتحان نوبت دوم  پایه سوم

اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

دبستان شهید کرامت اله صادقی 2                                                         تاریخ امتحان  5/3/90             درس : بنویسیم      

         نام و نام خانوادگی                                                         مدت امتحان 60 دقیقه

1- با کلمه های زیر جمله بنویسید.                                                                         2

 عرق ریزان :

 لذت          :

..........................................................................................................................................

2-- با مخالف کلمه ی زیر یک جمله بنویسید.                                                  1

 کامل : (                   )

..........................................................................................................................................

3- به قبل و بعد کلمه های داده شده     کلماتی اضافه کن تا جمله معنی دار شود.         2

...............................       شوق و ذوق .................................

.................................     صفحه ی نقاشی ..............................

...........................................................................................................................................

4- در جاهای خالی یکی  از این سه کلمه را قرار دهید( زیبا- زیباتر- زیباترین)   5/1

لبخند صورت ها  را .........................      می کند.

  عرفان    ............................     گل ها را برای آموزگارش  آورده بود.

درخت ها هر روز از روز پیش .................................     می شوند

..........................................................................................................................................

5- زیر فعل مناسب خط بکشید.   1

 یکی از بزرگان در بستر بیماری ( می افتاد افتاده بود- خواهد افتاد )

 خدایا ؛ آداب عیادت از بیمار را به ما ( آموختیم بیاموز -- آموخت)

..........................................................................................................................................

6- فرزندم مخالف کلمه های زیر را بنویس               1

 خواب ........................... شروع ...................... سیراب ........................ طلوع .....................

..........................................................................................................................................

7- مرتب کنید .   1

 او- با- می کردم می داشتم دوستی کاش بازی تا

............................................................................................................................................ 

8-- کامل کنید  1

به غذای مخصوص صبح ....................................

 به حرف های مخصوص کودکان حرف های ............................................

 

 

 

9- در جمله ی زیر معنی گشت را بنویسید.    5/

 علی کیفش را گشت . ...................................................

..........................................................................................................................................................................

10- کامل کن       1

 همه ی بچه ها و دوستانم مرا دوست دارند. زیرا . .......................................................................................

 

............................................................................................................................................................................11- برای شمارش هر یک از وسایل زیر از چه کلماتی استفاده می شود؟     2

مداد رنگی -----------    جوراب ------------- کتاب -------- هواپیما -----------

.........................................................................................................................................................................

12- داستان را در دو خط ادامه بده .  1

 روزی همراه با دوستان و آموزگار خود برای اردو به باغ جنت رفتیم و در آن جا .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13- عزیزم جمله ها را با کلمه های داخل کمانک تغییر بده .   2

من خوابم نمی برد ( او) ........................................................................................

 او دیروز به مدرسه رفت. ( ما) ...........................................................................

.......................................................................................................................................................................

14- این ضرب المثل را کامل کنید و معنی آن را بنویسید .    1

جوجه را آخر ............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

15- خلاصه ی درس " اگر جنگل نباشد" را در سه سط بنویسید. 2

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................

 موفق باشید- مباشری

نوشته شده توسط علی در 10:13 |  لینک ثابت   • 

شنبه سی و یکم اردیبهشت 1390

ریاضی سوم

سال جهاد اقتصادی گرامی باد                 باسمه تعالی                                         امتحان نوبت دوم  پایه سوم

اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

دبستان شهید کرامت اله صادقی 2                                                         تاریخ امتحان   31/2/90             درس : ریاضی         

         نام و نام خانوادگی                                                         مدت امتحان 60 دقیقه

هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد  (( امام زمان عج )     

1- اعداد را با رقم و حروف بنویسید       908564                            شصت هزار و سیصد و پنج                     5/1

 

...........................................................................................................................................................................

2-جدول را کامل کنید                                                                                                                         75/

یکی

ده تایی

صد تایی

 

 یکان

 دهگان

صدگان

14

8

7

 

 

 

............................................................................................................................................................

3- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.    5/1

* به قسمتی از خط راست که دو قسمت آن بسته است  .................................... می گوییم .

** به مثلثی که  ................................. داشته باشد ؛ مثلث متساوی الاضلاع می گوییم.

*** نصف هر چیز از ثلث آن  .............................. است.

................................................................................................................................................................

4- با چهار رقم (3-8-0-5) بزرگ ترین و کوچک ترین عدد  چهار رقمی را بنویسید  1

 بزرگ ترین (                                      )                  کوچک ترین (                                 )

................................................................................................................................................................

5- نام شکل ها و خط های زیر را بنویسید 1

 

 

 

 

............................                       ..............................              .............................           .........................

          .................................................................................................................................................................

6- هندوانه ای 3 کیلو گرم جرم دارد و خربزه ای 2892 گرم جرم دارد . جرم کدام کمتر است؟      25/1                  

  چه قدر ؟      ( راه حل را بنویسید)

 

....................................................................................................................................................................

7- دایره ای که شعاع آن 4 سانتی متر باشد؛ قطر آن .................................. سانتی متر است. 5/

8- دور اعداد فرد را خط بکشید.   1

6003      - 566     -  901 -          2089     -     744     -   6705 

.........................................................................................................................................................................

9- 3748 متر ؛  ................................................. کیلومتر و  ................................... متر است.                         2

5 کیلو گرم و 101 گرم مساوی .......................................... گرم است.

120 میلی متر ................................................ سانتی متر است.

.............................................................................................................................................................................

10-آیا عدد 83 بر 9 قابل قسمت است؟................................ چرا ؟ ( با انجام عملیات)    5/1

 

...........................................................................................................................................................................

11-  حاصل ضرب را بنویسید.  1            17000  = 1000× c                        c     = 72  ×  10

c=  400  ×8                                    900=     c   × 100

..........................................................................................................................................................................

12 تقسیم رو به رو را روی محور نشان دهید. 5/1                                                    c      = 3÷ 12

 

                                                                                                                                                   

...........................................................................................................................................................................

13-    ساعت یک ربع مانده به 9 بعد از ظهر کدام است؟ دور آن خط بکشید.  1

 الف -   15: 20                ب 45 : 22                ج- 45 :20                  د- 50 : 17

...........................................................................................................................................................................

  14 مجموع طول و عرض مستطیلی 75 متر است . محیط  این مستطیل چند متر است؟  1

...........................................................................................................................................................................

15- کسر          را روی شکل نشان دهید. 1

............................................................................................................................................................................

16- مقایسه کنید1                  8+1     c   8÷ 72                                          86999       c      652481

                       

                                                                                                                                                        

.......................................................................................................................................................................

17 مساحت شکل رو به رو را به دست آورید. 5/1

 

 

موفق باشید- مباشری

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط علی در 12:7 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390

ایستگاه هنر(( سوم ابتدایی)) دبستان شهید کرامت اله صادقی 2

از جمله فعالیتهای ضروری برای دانش آموزان   پایه  سوم  ابتدایی انجام برنامه های هنری است . به همین مناسبت با توجه به برنامه ریزی دفتر آموزشگاه شهید کرامت اله صادقی  ۲ شیراز  با نظارت مدیر و معاون آموزشی و جدیت آموزگار محترم مربوطه سرکار خانم  مهراندخت مباشری اقدام به برپایی ایستگاه هنر در کلاس سوم   این آموزشگاه بصورت مستمر شده است. در زیر تصاویری به عنوان نمونه  از این ایستگاه های هنردرج می شود که امید است مورد توجه اولیا گرامی و مخاطبین وبلاگ قرار گیرد

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی در 14:15 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هفدهم بهمن 1389

دانش آموزان دارای معدل 20 دبستان کرامت اله صادقی 2 شیراز کلاس سوم

باپایان  یافتن امتحانات نوبت اول دبستان شهید کرامت اله صادقی ۲ شیراز بدینوسیله دانش آموزان ساعی و ممتازدارای معدل ۲۰ در نویت اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در کلاس سومابتدایی معرفی می شوند. برای این عزیزان از خداوند بزرگ توفیق روز افزون  در همه امور زندگی آرزومندیم- دفتر دبستان صادقی ۲ شیراز

با تشکر از آموزگار محترم سر کار خانم مباشری و  اولیا گرامی

 

 

      آقای عرفان سامعی

             

 

    

 آقای احسان حقیقت

 

         

 آقای علی بحرانی

                     

       

  آقای امیر حسین حقیقی فرد قصرالدشتی 

       

     آقای کیانوش هوشمندی

 

 آقای سید حسن سبحانی

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی در 20:40 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ششم بهمن 1389

بنویسیم سوم

باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی                               امتحان  بنویسیم کلاس سوم دبستان شهید صادقی 2  - بهمن 89

.............................................................................................................

1-فرزندم با کلمه های زیر جمله بساز

امام خمینی (ره):

محبت :

2- با استفاده از کلمه های ( ایران گیلانی-علامت ) جمله های زیر را  را کامل کنید.

_ معلم شجاع فداکار............................ جان خود را به خطر انداخت.

_ وقتی سعید اعتراض کرد, امین سه تا .............................. جلوی اسم گذاشت.

_ من کشور خود .................................. را دوست دارم.

3- کلمه های هم معنی را به هم وصل کن

                               شایسته                                افسوس

                               بی چاره                              هرگز

                              حیف                                  محترم

                              اصلا                                  عاجز

4- کلمه های داده شده را با " ان " و " ها" جمع ببندید.

 دهقان:                                   انسان :                             کودک:                                      جانور:

5- پسرم فعل جمله های زیر را بنویس

 بعضی از مردم هر روز صبح ورزش ...................................

علی برادرش را به کتابخانه..............................................

6- مرتب کن

 روی نباید ما- بنویسیم-  تندی- یادگاری- درختان

 

اجازه -  که -  در کنار -   کبوتری -  هیچ -   آشغال نمی دهد- لانه اش- بریزند

 

7-در جاهای خالی علامت مناسب (؟ . : ) بگذارید.

رضا گفت ................................. ولی من نمی خواستم شما را ناراحت کنم ...................... حالا می شود بگویید که چرا می خواهید از این جا  بروید............................

 

8- کدام کلمه با بقیه ارتباطی ندارد؟ آن را پیدا کنید و دور آن خط بکشید.

جنگل    درخت –    توپ    مداد                                   فیل   قطار-    اتوبوس-   هواپیما

 

9-برای شمارش هر یک از وسایل زیر از چه کلمه  هایی استفاده می شود؟

مداد رنگی ............................        جوراب.........................

 کتاب..................................          هواپیما.........................

10- روزی همرا با دوستان و آموزگار خود برای بازدید از سعدیه و حافظیه به اردو رفتیم در آن جا....................................... ( 2 خط ادامه بده)

 

 

 

 

11- مخالف کلمه های زیر را بنویس

خواب................................                                         سیراب..............................

شروع ............................                                            طلوع..............................

12- در مورد تصویر زیر بنویس که چه باید بکنیم

نوشته شده توسط علی در 16:38 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ششم بهمن 1389

ریاضی سوم

 بسمه تعالی

 نام و نام خانوادگی                                         امتحان ریاضیات سوم ابتدایی صادقی 2شیراز

1- کوچکترین و بزرگترین عدد چهار رقمی را بنویسید. سپس اختلاف آن ها را به دست آورید.5/1

 

2- 5 هزار تایی و 3 صدتایی و 9 یکی می شود-------------------------1

 

3- برای شکل یک ضرب و یک تقسیم بنویسید

۝۝۝۝۝۝

۝۝۝۝۝۝

۝۝۝۝۝۝

4- در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.25/ 2

5   8=۝                                                                                       ۝=7÷35

۝=6× 1

6=۝÷42                              28=۝×  4

5- اگر باقی مانده ی یک تفریق 310 و عدد کوچکتر 126 باشد عدد اول برابر با چه عددی است.1

 

6- در جاهای خالی علامت مناسب بگذارید. (>=<) بگذارید 1 

4000گرم۝ 4 کیلو گرم                    کوچکترین عدد سه رقمی  ۝    199

 

یک کیلومتر  ۝    999 متر           3×2  ۝ 7÷35

7- محیط شکل رو به رو را به دست آورید. 1

     3 سانتی متر

                                                              

     7900 متر ......................... کیلومتر و ..................... است

3070 متر .................... کیلومتر و ..................... متر است.

4812 گرم ...................... کیلو گرم و ................. گرم است.

بهترین وسیله برای کشیدن گوشه ی راست .............................. است.

                                8- در زیر هر شکل تعداد ضلع ها و قطر ها را بنویسید.

                                       

                 -

9- اکبر 12 سال دارد و برادرش رضا 6 سال دارد. سن اکبر چند برابر سن برادرش است.

 

10ضرب را روی جدول نشان دهید

 

۝ =5×3

 

 


                              

11 جرم یک نوزاد از 3 کیلو گرم , 230 گرم کم تر است, جرم نوزاد چند گرم است.1

 

کدامیک از شکل های زیر (4×3) را نشان می دهد.1

۝۝۝۝

۝۝۝

۝۝۝

 هر دست قاشق ,    6 قاشق دارد چهار دست قاشق چند قاشق دارد؟1

 

عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید1

3120-4050-3089-  6000

 

 در شکل زیر چند پاره خط وجود دارد1

 

 

 

 موفق باشید- مباشری     بهمن ماه 89

نوشته شده توسط علی در 16:31 |  لینک ثابت   • 

شنبه چهارم دی 1389

نمونه سوال جمله نویسی سوم ابتدایی

سوالات درس

1

مخالف کلمات زیر را بنویسید.

    خنده:                    سیراب:                 طللوع:                  تمیز:

 

2

2

مرتب کنید:

نوشت در  -  مشخصات   - دفتر – مرا – او

 

هستم  -  واقعا – زرنگی -  حلزون  - من

 

2

3

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1-    بعضی از مردم آشغال و زباله را در کوچه و خیابان و جوی آب .......

2-    الکساندر گراهام بل .................. را اختراع کرد.

3-    حسن امید زاده ، معلمی ............... بود .

4-    اگر همه ما لبخند بزنیم  دنیا .............  می شود.

2

4

جمله بسازید.

احترام :

غول پیکر :

ایران:

اختراع:

2

5

هرنویسنده یا شاعر را به آثارش وصل کن.

سعدی                  قانون

فردوسی                مثنوی

ابوعلی سینا            شاهنامه

مولوی                 گلستان

2

6

کیستم ، چیستم – پاک کننده محیط زیستم؟

 

1

7

یک مثل بنویسید.

 

1

8

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کرده بدلخواه بنویسید:

الف) فصل بهار را توصیف کنید.               ب) فایده های درخت را بنویسید.

نوشته شده توسط علی در 21:0 |  لینک ثابت   • 

شنبه چهارم دی 1389

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی

در جای خالی عدد مناسب را بنویسید.

.............. یکی و ................ ده تایی می شود=76

3 یکی و 0 ده تایی و 5 صدتایی و2 هزار تایی می شود = ..................

1

2

در جای خالی رقم مناسب بنویسید.                 4                3     

                                                          3 2-           6          - 

            26             723  

1

3

3 کیلو گرم و600 گرم چند گرم است.

2 کیلوگرم بیشتر است یا 1900گرم .

7 کیلومتر چند متر است.

3کیلومتر و 200 متر چند متر است.

2

4

علامت > یا < یا مساوی بگذارید.      

     137       47+90                                  254       258

    481       27+453                            1999      2000

2

5

ضرب زیر را روی محور نشان دهید و جواب را بنویسید.               =3 ×  4

 

 


1

6

هر مسلمان در یک شبانه روز 5 نوبت نماز می خواند . در 4 شبانه روز چند نوبت نماز می خواند.

 

1

7

اندازه  دور هر شکل ................. آن شکل نام دارد.

قطر دایره .................. شعاع آن می باشد.     هر دایره  چند شعاع دارد؟ ...........

5/1

8

ضرب های زیر را حل کنید؟           764                         1245            =7×6

                                              7   ×                        3    ×             =9×8

                                                                                                =10 ×21

                                                                                               =  1×14

2

 

تقسیم های زیر را حل کنید .

   = 9   :  82            = 7 : 39                          = 9 :   ۳        = 4 : 32

1

10

محیط مربّع  رو به رو  8 سانتیمتر است طول هر ضلع مربّع چه قدر است؟

 

 

1

11

جاهای خالی را کامل کنید.

4 سانتیمتر چند میلیمتر است؟

یک متر چند سانتیمتر است ؟

80 میلیمتر چند سانتیمتر است ؟

5/1

12

باغی است به شکل مربّع که طول هر طرف آن 400 متر است . محیط این باغ چند متر است.

 

 

1

13

دور اعداد زوج را یک خط بسته بکشید.

                             22  -  19  -  16  -  13  -  8  -   5  -   3  -  6  - 1

 

1

14

در جا های خالی علامت > یا < قرار دهید .

 

 

 

1

15

کسر مربوط به قسمت رنگی هر شکل را در زیر آن بنویسید.

 

 

 

 

 


1

16

کلاس سوم 32 نفر دانش اموز دارد. اگر ربع این دانش آموزان عضو کتابخانه باشند چند نفر عضو کتابخانه هستند؟

 

نوشته شده توسط علی در 20:52 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم دی 1389

سوال اجتماعی سوم

 نام و نام خانوادگي :                                                                                                   آزمون درس اجتماعي 

رديف

سئوالات

بارم

1

مردم عشاير چگونه مردمي هستند ؟

 

 

2

دو شهر مذهبي ايران را نام ببريد ؟

 

 

3

مركز استان هاي زير را بنويسيد ؟

لرستان :                                 آذربايجان  شرقي :                           مركزي :

خراسان جنوبي :                      خوزستان :              كرمان :                                

 

4

مركز استان چيست ؟

 

 

5

نام دو نفر از زنان بزرگ و با ايمان اسلام را بنويسيد .

 

 

6

ميدان نقش جهان و بازار وكيل به ترتيب در كدام شهر ايران قرار دارند ؟

تهران – كازرون         اصفهان – شيراز         كازرون – اصفهان         شيراز- اصفهان   

 

7

چهار جهت اصلي را نام ببريد ؟

 

 

8

يك مسافر نماز ظهر – عصر و مغرب را روي هم چند ركعت مي خواند ؟

 

 

9

مردم در روزگاران قديم نخستين شهرها را در كجا ساخته اند؟

 

 

10

پيشه وران هر روز صبح به كارگاههاي خود مي روند .           صحيح           غلط   

 

11

آقاي هاشمي كارمند و طاهره خانم خيّاط است .               صحيح           غلط   

 

12

مبارزه ي امام خميني در سال .......................  و از شهر ........................ آغاز شد .

 

13

امام خميني به طلبه ها درس هاي ................... و ........................ مي دادند .

 

14

به جايي كه خورشيد غروب مي كند ............... و به جايي كه خورشيد طلوع مي كند ............... مي گوييم .

 

15

چهار محصول كشاورزي را نام ببريد ؟

 

 

16

به مردم ايل ............................. هم مي گويند .

 

17

 اگر دشمن به كشور حمله كند عشاير چه مي كنند ؟

 

 

18

آقاي هاشمي از استان ........................... به استان .............................. منتقل شد .

 

19

حضرت معصومه (ع) با شاهچراغ چه نسبتي داشت ؟

 

 

20

به دلخواه خودت يك سؤال بنويس و به آن پاسخ بده .

 

نوشته شده توسط علی در 21:22 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم دی 1389

ریاضی سوم ابتدایی

کامل کنید .

- بزرگترین عدد چهار رقمی که یک رقم آن  7  باشد  ……………… است

- ده بسته ی صد تایی مداد می شود ………… مداد

– 13  یکی  و  6  ده تایی  و 9  صدتایی می شود …………

- 4087  متر  =  ……………  کیلومتر و …………….. متر

- 8  کیلومتر = ………….. متر

- 3  کیلومتر و 20 متر = ……………… متر

- باز شده ی مکعب از 6  تا ………. بازشده ی مکعب مستطیل از 6  ……….. تشکیل شده است .

 

2

بزرگترین و کوچکترین عدد جهارقمی که با رقم های  2  -  0  -  8  -  5  می توان نوشت ، بنویسید و اختلاف آن ها را بدست آورید ؟                                                                  ………….…..      بزرگ ترین

                                                                                         …………….      کوچکترین

 

 

3

با رقم و حروف بنویس .                                                               ………………………..        3097

شش هزار و چهارصد و پنجاه و دو  ………………………………….

                                                                                                   ……………………… ..      25314

 

4

7  کیلومتر چند تا صدمتر است ؟

 

 

الف) 7  تا صدمتر                                                ب) 70  تا صد متر                     

 

 

ج) 700  تا صدمتر                                               د)  7000 تا صدمتر

 

5

اگر  3  واحد از صدگان عدد  8765 کم کنیم عدد چه تغییری می کند ؟

 

 

الف)  3تا کم می شود                                             ب) 300 تا کم می شود

 

 

ج) 30 تا کم می شود                                              د) 3000  تا کم می شود

 

6

باقی مانده دو عدد 125 می باشد .اگریکی از عددها بزرگترین عدد دو رقمی باشد عدد دیگر چند است ؟

 

 

 

 

الف) 99                                  ب)  125                          ج)  224                             د) 225

 

7

در یک عدد 4 رقمی ، طبقه ی یکی ها حتماً ……………… رقم دارد ؟

 

 

 

 

الف) 1                        ب) 2                              ج) 3                                    د)  4

 

8

اگر در عدد 320   جای رقم های دهگان ویکان را عوض کنیم ، آن عدد چه تغییری می کند؟

 

 

الف) 20 تا زیاد می شود                                              ب) 18 تا کم می شود      

 

 

ج) 18 تا زیاد می شود                                                  د) 20 تا کم می شود 

9

عددهای زیر را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید .

4271 – 4201 – 2121 – 3797 –  3852  

............................................................................................................ 

10

کتابی  180  صفحه داشت زهره بار اول  45  صفحه و بار دوم  24  صفحه  از آن کتاب را خواند . او چند صفحه از کتاب را خوانده است ؟ چند صفحه نخوانده است ؟

 

 

11

یاسمن در سال 1381 به دنیا آمد . اکنون او چند سال دارد ؟

 

12

باغی  75 درخت هلو ، 41 درخت گیلاس و 87 درخت آلبالو دارد . این باغ چند درخت دارد ؟ درسنی آن را امتحان کن .

 

 

13

نیما 270 تومان پول داشت . 120 تومان به خواهرش داد و 90 تومان از او گرفت . حالا نیما چند تومان از خواهرش بیش تر دارد ؟

 

14

من چه عددی هستم ؟ اگر سه ده تایی و 5 یکی به من اضافه کنید ، 5 صد تایی می شوم ؟

 

15

در یک میله ی پرده اگر گیر ه ی وسطی دهمین گیره باشد این میله پرده چند گیره دارد ؟

 

 

- عددهاي زير را به رقم و حروف بنويسيد؟

دو هزار وسيصدو سي وپنج  
  9001
 

  2 - ارزش رقم 5 را در عدد 8543 بنويسيد


  3 - علامت < = > بگذاريد.

240-500

۝

201 - 402


395

۝

195 + 200


25

۝

52

 

  4 - جمع و تفريق کنيد و آن را امتحان کنيد.

630

 
207

+


 

460

 
51

-


 
 

  5 - ساعت مقابل را بخوانيد.

 


  6 - براي محور زير يک تفريق بنويسيد.

   7- با توجه به جدول بالا جدول پايين را کامل کنيد.

يکي ده تايي صد تايي
13 8 2

يکي ده تايي صد تايي
3 2
 

  8 - عدد هاي زير را از کوچک به بزرگ مرتب کنيد.

<--- 1694 - 1200 - 1351 - 1423  


  9 - شکل مربوط به خطهاي زير را بکشيد

راست
خميده
شکسته
 

نوشته شده توسط علی در 21:14 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم دی 1389

علوم سوم

 

قابل توجه همکاران محترم  - اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز

ارایه نمونه سئوالات در این وبلاگ به معنای بی نیازی به خواندن متن کتاب و سایر فعالیتهای ضروری آموزشی نیست

 معاون آموزشی دبستان شهید کرامت اله صادقی ۲ شیراز

 سال تحصیلی ۹۰-۸۹

نام خانوادگی :                 آزمون علوم     پایه سوم             

1- در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

v    پوست زبر ، ضخیم و خشک که با پولک پوشیده شده ، یکی از  نشانه های.............. است.

v    مهم ترین قسمت اسکلت، ............ است.

v    اندام تنفسی جانوران در خشکی........... و در آب، ............. است.

v    پستانداری که در آب زندگی می کند...................نام دارد.

v    همه ی جانوران برای حرکت و رشد نیاز به ..............دارند.

 

2- شباهت بین کدام جانوران بیشتر است؟

الف) لاک پشت و قورباغه            ب) کبوتر و ماهی                ج) شیر و آهو               د) شتر و شترمرغ

 

3- کدام یک از جانوران زیر دو زیست است ؟

الف) لاک پشت                           ب) وزغ                                ج) سمور                      د) سوسمار   

 

4- کدام دسته از جانوران زیر از گروه پستانداران می باشند ؟

الف) مار- خرس                          ب) گربه- مرغ                   ج) وال -گنجشک         د)گاو- اسب

 

5-تمساح کدام یک از مهره داران زیر است ؟

الف) خزندگان                            ب) دوزیستان                     ج) پستانداران                د)ماهی ها

 

6-سطح بدن این جانور از چه پو شیده شده است ؟

ý               این جانور چگو نه نفس می کشد ؟

ý               بچه زا است یا تخم گذار ؟

ý               این جانور کدام یک از گروه مهره داران است ؟

 

7- هر یک از این پنجه ها برای چه کاری مناسب است ؟

 

 

 

 

 

8- پوست قورباغه چه فرقی با پوست ماهی دارد ؟

 

 

9- در پرندگان و خزندگان کدام حس باید قوی باشد ؟

 

10-چرا غذای پرندگان با هم فرق دارد؟

 

11- در شکل زیر گربه به کدام  جانور شبیه است ؟

چرا؟ 

 

 

 

 

 

12-روی کلمات غلط خط بزنید.

˜   پنجه ی عقاب با اردک ( مشابه – متفاوت ) است.

˜   نهنگ (شش- آب شش ) دارد.

˜   مهره داران به ( چهار – پنج ) گروه طبقه بند ی می شوند.

˜   سوسک ها ,ستون مهره (دارند – ندارند ) .

 

13-کدام جانور عضو گروه نیست ؟

 

 

نوشته شده توسط علی در 21:12 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم دی 1389

نمونه سوالات مربوط به کتاب بخوانیم وبنویسم

 

پاسخ صحیح رادر علامت بزن .

1-مخالف(وارد )کدام است .                                            الف – ورود                 ب- خارج 

                                                                                ج – داخل                  د – وارد شدن

2- کدام یک از کلمات زیر هم خانواده ی (علم ) نیست .      الف – معلّم                        ب – علوم 

                                                                                ج – علمی                         د –عمل 

3  - هم معنی( عادل) کدام است ؟                                  الف – عدل                  ب – دادگر 

                                                                                ج – امین                     د – شایسته 

4 - ...... از نعمت های خدا خوب استفاده می کنید .       

   الف – تو              ب – ما            ج – شما           د – آن ها

5 – در کلمه های زیر حروف یا نشان های جا افتاده را بنویس .

خلا .....ﻪ  -  انتخا..... – عصبانیت  -  وا ﻗﻌ..... - ﻫﻤﻳﺷ....ی - ﭙﻳﺷﺮﻔ.... - ﺒﮕ...اریم – شگفت ...ده  - اﺴﺗ...داد  -  ...ﻼ مت  - ﻠ...ﻳف - ﻠ...ﻅﻪ 

6 - کلمه های روبرو را در جای مناسب قرار دهید   

                                                             را  - با  -  به  -   در  -  از    

مهم تر ....... همه این بود که آن ها ..... تمام محلّه شروع ....کاشتن گل وگیاه کردند . وقتی درخت این .....شنید، خیلی خوش حال شد وفوری تصمیم گرفت  که برگردد . او .......    خوش حالی زیاد.....جای قبلی اش نشست. 

7 – در ست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخّص کن .

الف – پدر بزرگ گفت همه ی نقّاشی ها قشنگند .                            درست        نادرست

ب – روز بعد امین زودتر از همیشه ،خندان وخوش حال به مدرسه آمد.   درست         نادرست 

ج – ما باید طبیعت را دوست داشته باشیم .                                     درست           نادرست 

د – در خت گفت به آن ها بگو روی تنه ی ما یادگاری بنویسند .             درست          نادرست  

8 - کلمه های زیر را با (ان ) یا (ها) یا هر دو جمع ببند .

درخت: ......................................                             شکل :..........................................

9 – د و کلمه را در یک جمله به کار ببر .

نماینده ، نظم : ..................................................................................

پاکیزه ، می شویم : ..................................................................................

10- کامل کن .

پدرم فردا به مسافرت ......................

هم اکنون آن ها به مسافرت .................

11 -  درباره هر تصویر یک جمله بنویس .

 

 

                 ................................................................                                                            

12 – بنویس اگر کسی درباره ی دیگران کار اشتباهی انجام دهد ،باید چه کند ؟

.......................................................................................................

13 – در یک جمله از خداوند تشکّر کن .

     ..................................................................................                  

14 – کلمات هم معنی را به هم وصل کن .

دلپذیر                                            حالا

دیدن                                              خبر

اﻵن                                              جا لب

پیغام                                            تماشا

                                                پسندیده

15 – مرتب کن .

- به ، مخصوصاً ، بگذاریم ، باید ، پیر ها ، بزرگ ترها ،احترام ، و

..................................................................................

16 – جمله زیر را به دو قسمت تقسیم کن .

پیرمرد به انتهای اتوبوس رفت .                            ................. ،  .............................................

 

نوشته شده توسط علی در 21:1 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم دی 1389

امتحان بنويسيم سوم

 

 

قابل توجه همکاران محترم  - اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز

ارایه نمونه سئوالات در این وبلاگ به معنای بی نیازی به خواندن متن کتاب و سایر فعالیتهای ضروری آموزشی نیست

 معاون آموزشی دبستان شهید کرامت اله صادقی ۲ شیراز

 سال تحصیلی ۹۰-۸۹

 

 نام و نام خانوادگي :                                       نام معلم :                                    امتحان بنويسيم - پايه سوم 

رديف

سئوالات

 

1

با كلمات زير جمله بنويسيد .

معلّم :

دلپذير :

نمازگزار:

گرفته بودند :

 

2

جملات زير را مرتب كنيد .

منظّم – همه چيز – خداوند – را – آفريده – و – دقيق – است .

 

را – پرت – تو – حواس – مي كني – بقيّه

 

3

مخالف كلمات زير را بنويسيد.

شروع #                                طلوع #            

سرما #                                رفت #

 

4

كامل كنيد .

دانشمندان با ................................. فراوان به همه چيز نگاه مي كنند.

داشتم از خيابان عبور مي ...........................

 

5

كلمات هم معني بنويسيد .

تحمّل =                                 احتياج =

عجله =                                  مريض =

 

6

به كلمات زير « خانه » اضافه كن و معني آنرا بنويس .

گل  + (                         ) =

كتاب + (                       )  =

 

7

از دو موضوع زير يكي را بنويس .

1- نامه اي به آموزگار خود بنويس و از او تشكر كن .

2- خلاصه يكي از درسهايي كه بيشتر دوست داري بنويس .

نوشته شده توسط علی در 20:56 |  لینک ثابت   •